Çevrimiçi Kullanıcılar
· Çevrimiçi Ziyaretçiler: 1

· Çevrimiçi Üyeler: 0

· Toplam Üye Sayısı: 36,921
· En Yeni Üye: cwgxxgugspc
Günün Sözü

Konfederasyon Tüzüğü

                                                       Merhaba Arkadaşlar

 

 

                               ECZANE TEKNİSYENLERİ KONFEDERASYONU TÜZÜĞÜ

KURULUŞ VE KONFEDERASYONUN ADI:

Madde 1:  Yasalar, yönetmelikler ve bu ana tüzük hükümleri uyarınca amaç ve hizmet konuları doğrultusunda görev yapmak üzere "ECZANE TEKNİSYENLERİ KONFEDERASYONU" adı ile bu konfederasyon kurulmuştur.

KONFEDERASYONUN MERKEZİ:

Madde 2: Konfederasyonun merkezi "ANKARA" ilidir.

Madde 3: Konfederasyonu Oluşturan Federasyon İsimleri, Adresleri ve Temsilcileri

Sıra no

Federasyonun Adı

Merkezi

Adresi

Federasyonu Temsili Yetkili kişinin adı Soyadı

İmza

1

Karadeniz Eczane Teknisyenleri Federasyonu Derneği

Trabzon

OmesaPasajı.Kemerkaya Mah.No 13 Trabzon

Genç Osman Küçük

 

2

Doğu Anadolu Eczane Teknisyenleri Federasyonu Derneği

Malatya

Atatürk Cad. Efe İş Mrkz.Kat4 No 154 Malatya

Muharrem Akdoğan

 

3

Güneydoğu Eczane Teknisyenleri Federasyonu Derneği

Şanlıurfa

Kunduracı Paz.Ağanlar Apt.No5 Şanlıurfa

Aydın Dağ

 

 

                          KONFEDERASYONUN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN KONFEDERASYONCA SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ

Madde 4: Konfederasyonun amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için konfederasyonca sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimleri ile faaliyet alanı aşağıda gösterilmiştir.

a) Konfederasyonun amacı: Eczane çalışanlarının Eczane Teknisyenliği olarak bir

 Meslek dalı sayılması ve bunun ilgili okulların açılması yasa ve yönetmenliklerin çıkarılması için çalışmalar yapmak

b) Seminer, paneller, konuşmalar, konserler, sportif ve folklor faaliyetleri ile eğlenceler düzenlemek.

c)Örf, adet, milli ve manevi değerlerin korunması maksadıyla her türlü bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak, yayınlar yapmak, tesisler kurmak, fakir hastalara ve düşkünlere tedavi ve ilaç yardımında bulunmak, muayene ve tedavilerinde yardımcı olmak, iş arayanlara yardımcı olmak, beceri kazandırmak için gerekli faaliyetlerde bulunmak.

d) Bilimsel, eğitim, kültürel, tanıtıcı kitap, broşür, gazete ve takvim bastırmak.

e) Üyelerin tüketim ve konut ihtiyaçları için kooperatifler kurulmasına öncülük etmek bu konularda üyelerini bilgilendirmek.

f) Gelir ve tanıtım amacı ile gün ve geceler tertip etmek, yöresel folklorun yaşatılmasını sağlamak, üyeler ve yakınlarının tanışmalarını kolaylaştırmak.

g) Fakir ve yardıma muhtaç öğrenci ve ailelerine her türlü ayni ve nakdi yardımda bulunmak.

h) Gezi ve müsamere tertip etmek.

ı) Üyelerin bir arada eğlenip tanışabileceği lokal açmak, işletmek ve işlettirmek.

i)Meslektaşlar arasında sosyal dayanışmayı tesis etmek issiz meslektaşlara iş bulmak ve yardımcı olmak.

j)Konfederasyona üye federasyonların üyelerinin Düzenlenecek olan her türlü eğitim amaçlı platform, seminer, sınav gibi her türlü etkinliklere katılmasını sağlamak.

Konfederasyonun Faaliyet Alanı

Konfederasyon, Sağlık ve Sosyal alanda faaliyet gösterir.                               

                         KONFEDERASYONUN GELİR KAYNAKLARI

Madde 5: Konfederasyonun amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmeye yönelik gelirleri aşağıda gösterilmiştir:

1) Konfederasyona üye Federasyonların Üye aidatı,

2) Teberru ve bağışlar, 

3) Her türlü yasal etkinliklerden temin edilecek gelirler,

4) Konfederasyonun mal varlığından elde edilen gelirler,

 5) Yardım Toplama Kanununa göre elde edilecek gelirler.

6)Konfederasyonca tertiplenen piyango,balo,eğlence,konser ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

 7) Konfederasyon adına kurulacak iktisadi işletmelerden elde edilen gelirler.

 8) Lokal işletmesinden veya kiraya verilmesinden elde edilen gelirler.

 9) Üye Federasyonlardan alınan aidatlar.   

                              ÜYELERİN ÖDEYECEĞİ AİDAT MİKTARLARI

Madde 6: Üye olan Federasyonlar Konfederasyona aylık 150.-YTL (Yüzeli Yeni Türk lirası) Aidat öderler. Üye aidatları Genel Kurul kararı ile tüzük değişikliği yaparak artırabilirler. Aidatlar üye kayıt defterine kaydedilir. Üye  Federasyonların ödeyecekleri giriş aidatları konfederasyon genel kurulunca belirlenir.

                              KONFEDERASYONUN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

 Madde 7: Konfederasyonun gelir ve gider işlemlerinde uygulanacak esaslar aşağıda gösterilmiştir.

1) Konfederasyon gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Konfederasyon gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır.

2) Alındı belgeleri sırasıyla, alındı belgesi kayıt defterine kaydedilir.

3) Konfederasyon harcamaları fatura, makbuz ve harcama belgeleri karşılığında yapılır.

4)   Konfederasyon yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ücret verilebilir. Verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar genel kurul tarafından tespit olunur. Yönetim ve denetim kurulu üyeleri dışındaki üyelere ücret, huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık ödenemez.

           Konfederasyon hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarları genel kurul tarafından tespit olunur.

               KONFEDERASYONA ÜYE OLMA, ÜYELİĞİN SONA ERMESİ, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÜYELİKTEN ÇIKARILMA ŞEKİLLERİ

Madde 8: Konfederasyon üye federasyonlardan oluşur.

1)  Üye Olma Hakkı:

a) Konfederasyon Federasyon Delege üyeleri Genel Kurul kararıyla oluşur.

b) Konfederasyon Kurulduktan sonra katılmak isteyen Federasyonlar Genel Kurulu Kararı ile Konfederasyona katılabilirler.

2) Üyelikten çekilme:

Konfederasyon Üyeliğinden her zaman çıkmak mümkündür. Üye Federasyon, kendi Genel Kurulu'nda 2/3 çoğunluğun alacağı kararla Konfederasyon üyeliğinden çekilebilir.

3) Üyelikten Çıkarılma:

 Konfederasyonun tüzük hükümlerine, amaçlarına ve temel ilkelerine aykırı davranışta bulunan üye kuruluşlar, Yönetim Kurulunun kararı ile Üyelikten çıkarılırlar. Karara ilk Genel Kurulda itiraz edilebilir. Genel Kurul kararı kesindir.

4)Üyelerin Hakları:

Konfederasyona üye olmaya, Konfederasyonda üye kalmaya veya istifaya zorlanamaz. Bütün üyeler eşit haklara sahiptir. Konfederasyon; üyeleri arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetemez. Hiçbir üyeye ayrıcalık tanınamaz

Konfederasyondan istifa eden veya Genel kurul ve yönetim kurulu kararıyla çıkarılan Federasyonlar; Konfederasyonun mal varlığından hak iddia edemezler.  Federasyonlar Konfederasyonun amacına uygun davranmak zorundadır. Amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla mükelleftirler.

5) Oy Hakkı:

Üye Federasyonlar Konfederasyonda 10 delege ile temsil edilir. Her üye federasyon delegesinin genel kurulda bir oy hakkı vardır, oyunu bizzat kendisi kullanmak zorundadır. Üye Federasyonlar delegelerini Genel Kurullarında 10 asıl 10 yedek seçerek belirlerler.

                                 KONFEDERASYONUN ORGANLARI

Madde 9: Konfederasyonun organları aşağıda gösterilmiştir.

1)  Genel Kurul

2)  Yönetim Kurulu

3)  Denetleme Kurulu'ndan oluşur.

                 GENEL KURULUN OLUŞUMU, TOPLANMA ZAMANI VE ÇAĞRI USULÜ

Madde 10: Genel kurulun oluşumu toplanma zamanı ve çağrı usulü aşağıda gösterilmiştir.

Genel Kurulun oluşumu:

Genel kurul Konfederasyonun en yetkili karar organı olup, Konfederasyona kayıtlı bulunan üye Federasyonlardan oluşur.

2) Genel Kurulun Toplanma zamanı:

    a)Olağan genel kurul toplantısı 3 yılda bir Ekim ayı içinde yönetim kurulunun çağrısı üzerine yapılır.

   b)Yönetim veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Konfederasyon üyelerinden 1/5 'inin yazılı isteği üzerine olağanüstü genel kurul toplantısı yapılması zorunludur. Denetleme kurulunun veya Konfederasyon üyelerinin 1/5' inin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu, genel kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteği bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine; mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak, konfederasyon üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

3) Çağrı Usulü:

    a) Yönetim Kurulu, konfederasyon tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. En az on beş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi, yönetim kurulunca genel kurula katılacak üyelere bildirilir. Bu bildirimde çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında bir haftadan az zaman bırakılamaz.

   b)Toplantı çoğunluk sağlanamaması dışında bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle üyelere bildirilir. İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde genel kurul yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.  Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz

                 TOPLANTI YERİ, YETER SAYISI, YAPILIŞ USULÜ VE GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

Madde 11: Genel Kurulun toplantı yeri, yeter sayısı, yapılış usulü ve toplantıda görüşülecek konular aşağıda belirlenmiştir.

1)Toplantı Yeri:

       Genel Kurul toplantıları konfederasyon merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.      

2) Toplantı Yeter Sayısı:

      Genel kurul, konfederasyon tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak; ikinci toplantıya katılan üye sayısı konfederasyon yönetim ve denetleme kurulu üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

3) Toplantının Yapılış Usulü:

Genel kurul toplantıları üyelere bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki isimleri karşısına imza atarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından genel kurul açılır.

Toplantının açılışından sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, yeteri kadar başkan vekili ve iki katip seçilir. Toplantının yönetimi kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna teslim edilir.

4)Toplantıda görüşülecek Konular:

      Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak; toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ, KARAR YETER SAYISI, OY HAKKINDAN YOKSUNLUK VE KARAR İPTALİ USULLERİ

Madde 12: Genel kurulun görev ve yetkileri, karar yeter sayısı, oy hakkından yoksunluk ve karar iptali usulleri aşağıda gösterilmiştir.

1)Görev ve Yetkileri:

    a)  Divan kurulunun oluşturulmasını sağlamak.

    b)  Gündemin aynen veya değişiklikleri ile birlikte kabul etmek.

    c)  konfederasyon yönetim ve denetleme kurulları asıl ve yedek üyelerinin gizli oy ve açık tasnif usulü ile seçilmesini sağlamak.

    d) Yönetim ve denetleme kurulu raporlarını görüşmek ve yönetim kurulunu ibra etmek.

    e) Yönetim kurulunca hazırlanan işletme hesabı özeti, Alacak-Borç Tablosunu ve tahmini bütçeyi görüşerek karara bağlamak.

     f) Konfederasyon yönetim kurulunca hazırlanan çalışma programını görüşüp karara bağlamak.

     g) Konfederasyona üye kabulü ile üyelikten çıkarılma konularında yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazları müzakere ederek nihai kararı vermek.

    h) Konfederasyonun uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki kuruluşlara üye olarak katılması ve ayrılması konularını görüşerek karara bağlamak.

  ı) Yönetim ve denetleme kurulu üyeleri ile Konfederasyon Genel Kuruluna katılacak olan delegelere verilecek her türlü ödenek, ücret, yolluk ve tazminatları belirleme

 j) Konfederasyon hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarını belirlemek.

 k) Gerektiğinde Konfederasyon tüzüğünde değişiklik yapılmasını sağlamak.

 l) Konfederasyonun feshedilmesi kararını almak.

m) Konfederasyon için taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması, işletilmesi veya kiralanması hususunda yönetim kuruluna yetki vermek.

2) Karar Yeter Sayısı:

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Tüzük değişikliği ve Konfederasyonun feshi kararı, toplantıya katılan üyelerin üçte iki (2/3) çoğunluğuyla alınabilir. Bütün üyelerin bir araya gelmeden yazalı katılımıyla aldıkları kararlar ile konfederasyon üyelerinin tamamının kanunda yazılı çağrı usulüne uymadan bir araya gelerek almış oldukları kararlar geçerlidir. Ancak, bu şekilde karar alınması olağan genel kurul yerine geçmez.

3) Oy Hakkından Yoksunluk:

Hiçbir Konfederasyon üyesi, Konfederasyon ile kendisi, eşi, ast ve üstsoyu arasındaki hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.

4) Karar İptali Usulü:

      Toplantıda hazır bulunan ve kanuna ve tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararlarına katılmayan her üye, karar tarihinden itibaren bir ay içinde; toplantıda hazır bulunmayan her üye kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir

    Yönetim kurulu kararlarına karşı iç denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz.  

                      YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ 

Madde 13: Yönetim kurulunun teşkili, görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.                Yönetim Kurulunun Teşkili:

Yönetim kurulu; 14 asıl ve 14 yedek üyeden olmak üzere konfederasyon üyeleri arasından 3 (üç) yıl sureyle genel kurulca gizli oyla seçilir. Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerden aldıkları oy sırasına göre yönetim kurulunca asıl üyeliğe çağrılır. Yedek üyelerin asıl üyeliğe getirilmesine rağmen yönetim kurulu; üye tamsayısının yarısının altına düşerse, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu üyeleri genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırır. Çağrının yapılmaması halinde üyelerden birisinin başvurusu üzerine Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak Konfederasyon üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

Yönetim kurulu kendi arasında görev bölümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter ve muhasip üyelerini ve görevlerini belirler. Yönetim kurulu toplantılarını: yönetim kurulu üye tam sayısının yarısının bir fazlasından eksik yapamaz. Yönetim kurulu kararlarını çoğunlukla alır.

Yönetim kurulunun mutat toplantıları yönetim kurulunca kararla belirlenir. Yönetim kurulu mutat toplantılarına mazeret beyan etmeden üst üste üç kez katılmayan üyenin yönetim kurulu üyeliği düşer.

Yönetim Kurulunun Görevleri:

a) Konfederasyonu yapılacak olan olağan ve olağanüstü genel kurula hazırlamak.

b) Konfederasyon yönetim kurulu faaliyet raporunu hazırlamak.

c) Dönemlere ait İşletme Hesap Özeti ile tahmini bütçeyi hazırlamak.

d) Üyelerin her türlü müracaatlarını değerlendirip ilgililere bilgi vermek. Yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazları genel kurula sunmak.

e) Çalışma programını tanzim etmek ve genel kurula sunmak.

f) Yeni üye kaydı yapmak. Üyeliği ret edilen üyelerin itirazlarını nihai karar için genel kurula sunmak.

g) Konfederasyonu temsil etmek veya bir veya birkaç kişiye yetki vermek.

 h) Yönetim Kurulu üyelerinin boşalması halinde yedek üyeleri göreve çağırmak.

I) Konfederasyonun amaç ve hizmetlerine yönelik araç ve gereç ile demirbaş malzemesi satın almak.

j) Her türlü hibe ve bağışı kabul etmek.

k) Konfederasyon hesapları ile kayıtlarını tutmak, saklanması zorunlu evrakları muhafaza etmek.

l) Gerekli görülmesi halinde Konfederasyonu olağanüstü toplantıya çağırmak.

m)Temsilcilik açılmasına ve platform oluşturulmasına karar vermek. 

                DENETLEME KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

Madde 14:  Denetleme kurulunun teşkili ve görevleri aşağıda belirlenmiştir.

1) Teşkili:

Denetleme kurulu üç asıl üç yedek üyeden olmak üzere genel kurulca 3 yıl sure ile gizli oyla seçilir. Denetleme kurulu kendi aralarından birini başkan seçerek görev bölümü yapar. Denetleme kurulu Konfederasyona ait her türlü evrak, defter ve tutanakları incelemek üzere yönetim kurulundan istemeye yetkilidir. Yönetim kurulu bu isteği yerine getirmekle yükümlüdür.

2)Görevleri:     

a) Denetleme Kurulu: Konfederasyonun tüzüğünde gösterilen amaç ve bu amaçların gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların kanunlara ve konfederasyon tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını en az yılda bir kere denetler.

b) Denetleme Kurulu yapmış olduğu denetimler sonucunda hazırlamış olduğu raporları yönetim kuruluna ve toplandığında da genel kurula sunar.

c) Asıl üyelerden boşalma olduğu takdirde sırayla yedek üyelerden göreve çağırmak.

d) Gerekli görülmesi halinde derneği olağanüstü toplantıya çağırmak.

                     ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

Madde- 15: Konfederasyonun organlarına seçilenlerin idareye bildirilmesi aşağıda belirlenmiştir.

Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde yönetim kurulunca yönetim, denetleme ve konfederasyonun diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları bir yazı ile mülki amirliğe bildirilir.

                   KONFEDERASYONUN BORÇLANMA, TEMSİLCİLİK VE PLATFORM OLUŞTURMASI, YARDIM ALMASI VE İŞ BİRLİĞİ USULLERİ

Madde  16: Konfederasyonun borçlanması, temsilcilik ve platform oluşturması, yardım alması ve iş birliği usulleri aşağıda gösterilmiştir.

1-Konfederasyonun Borçlanma Usulleri:

    Konfederasyon, amaçlarını gerçekleştirmek için üçüncü gerçek ve tüzel kişilerden borç alabileceği gibi bankalardan da kredi alabilecektir. Ancak bir yıl içerisindeki toplam borçlanması bir önceki yılın gelirlerinin yüzde seksenini geçemez. 

2-Temsilcilik ve Platform Oluşturma:

a)Temsilcilik:

       Konfederasyon, gerekli gördüğü yerlerde yönetim kurulu kararı ile Konfederasyon faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararı ile görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından on beş gün içerisinde mülki amirliğe bildirilir.

b) Platform:

Konfederasyon, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşları ile ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere yönetim kurulu kararı ile platformlar oluşturabilir. Oluşturulan bu platformun tüzel kişiliği bulunamaz. Ancak geçici nitelikte birliktelik olabilir.

Konfederasyon; kanunların Konfederasyon için yasakladığı amaç ve faaliyetler konusunda platform oluşturarak faaliyette bulunamaz.         

3-Yurtdışından Yardım Alınması ve İş Birliği:

a)Yurtdışından Yardım Alınması:

Konfederasyonumuz, mülki idare Amirliğine önceden bildirmek şartıyla yurtdışındaki Kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması zorunludur.

b) İşbirliği:

Konfederasyonumuz Kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir. Kamu kurum ve kuruluşları proje maliyetinin en fazla yüzde ellisi oranında aynı veya nakdi katkı sağlayabilir. Ancak 5072 Sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun Hükümleri saklıdır.     

             KONFEDERASYONUN TUTACAĞI ZORUNLU VE YARDIMCI DEFTERLERI

Madde 17: Konfederasyonun tutacağı zorunlu ve yardımcı defterler aşağıda gösterilmiştir.

Zorunlu Defterler:

a)  Üye Kayıt Defteri: Konfederasyona üye olan kişilerin kaydının yapıldığı defterdir.

b)  Karar Defteri: Konfederasyona alınacak her türlü kararların yazıldığı defterdir.

c) İşletme Hesap Defteri: Konfederasyona yapılan her türlü gelir ve harcamalara ilişkin kayıtların tutulduğu defterdir.

d) Envanter Defteri: Dönemlere ait hesap raporlarının kayıt edildiği defterdir. 

Yardımcı Defterler:

a) Gelen Evrak Defteri: Konfederasyona gelen evrakların kaydedildiği defterdir.

 b) Giden Evrak Defteri: Konfederasyon tarafından üçüncü kişilere yazılan yazıların kaydedildiği defterdir.

 c)  Demirbaş Defteri: Konfederasyona alınan demirbaşların kaydedildiği defterdir.

d) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Konfederasyon adına alınan makbuzlar seri numaraları ile bu deftere kayıt edilir.

    Konfederasyon tarafından tutulması zorunlu ve yardımcı defterler noter veya dernekler birimince tasdik edilmesi zorunludur.

                KONFEDERASYONUN FESİH, DAĞILMIŞ SAYILMASI VE TASFİYESİYLE İLGİLİ USULLER

Madde 18: Konfederasyonun fesih, dağılmış sayılması ve tasfiye şekilleri aşağıda belirlenmiştir.

1)Gene Kurul Kararıyla Fesih:

Konfederasyon genel kurulu, her zaman Konfederasyonun feshine karar verebilir. Ancak, genel kurula katılan üyelerinin en az üçte ikisinin çoğunluğu ile kararın alınması zorunludur.

2)Mahkeme Kararı İle Fesih:

Konfederasyonun, amacı kanunlara veya genel ahlaka aykırı hale gelmesi durumunda Mülki Amirliğin veya Cumhuriyet Savcısının istemi üzerine mahkeme Konfederasyonun feshine karar verir.                               

3)Kendiliğinden Dağılmış Sayılma:

a) Tüzükte belirtilen amacın gerçekleştirilememesi, gerçekleştirilmesinin olanaksız hale gelmesi veya sürenin sona ermesi,

 b) Borç ödemede acze düşmüş olması,

 c) Tüzük gereğince yönetim kurulunun oluşturulmasının olanaksız hale gelmesi,

 d) Olağan genel kurul toplantısının iki defa üst üste yapılamaması,

 e) Konfederasyon Üye sayısının 3'ten aşağıya düşmesi.

 Kendiliğinden dağılma, Mülki Amirliğin yazılı istemi üzerine Sulh Hakimliğince tespit edilir.        

 Konfederasyonun Tasfiyesi:

Konfederasyon, genel kurul kararı ile feshedilmiş veya kendiliğinden sona erdiği mahkemece tespit edilmiş ise Konfederasyonun tüm menkul ve gayrimenkul malları genel kurulca seçilecek üç kişilik tasfiye komisyonunca belirlenir.   Her ilgili sulh hakimliğinden Konfederasyonun kendiliğinden sona erdiğinin tespitini isteyebilir. Konfederasyon mal varlığının nereye bırakılacağına genel kurul karar verir.   

                İÇ DENETİM ŞEKLİ

Madde  19: Konfederasyonun iç denetim şekli aşağıda belirlenmiştir.

            Konfederasyon iç denetimi, denetleme kurulu tarafından yapılır. Bu kurulun yapacağı denetimler; konfederasyonun amacı doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediği, gelir ve giderlerinin tüzük ve mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılıp yapılmadığı genel kurul kararlarının uygulanıp uygulanmadığını denetler ve yönetim kuruluna sunar. Toplantı yapıldığında genel kurula da sunar.     

                    TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

            Madde 20: Konfederasyon Tüzüğünü tamamen değiştirmeye veya yeni yasalara göre güncelleştirmeye Genel kurul yetkilidir. Tüzük değişikliği toplantıya katılan üyelerin üçte iki (2/3) çoğunluğuyla alınmak zorundadır.        

                     HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Madde 21: Bu tüzükte olmayan hususlarda Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

                    YÜRÜRLÜK

Madde 22:Bu tüzük toplam (22) maddeden ibaret olup, ECZANE TEKNİSYENLERİ KONFEDERASYONU yönetim kurulu tarafından yürütülür.

                 YÖNETİM KURULU

Adı ve Soyadı                       :              Görev Unvanı       :                   İmzası             

Genç Osman   KÜÇÜK                           Başkan                                  ........................

Muharrem       AKDOĞAN                       Başkan  yardımcısı                  ........................

Aydın              DAĞ                              Sekreter                                  .........................

Süleyman      KAYABAŞI                       Sayman                                   ..........................

Hüseyin         KORKMAZER                                                                   .........................

Abdullah       TURANÇ                                                                          .........................

Metin            ŞAHİN                                                                             ........................

Adem           YÜKSEL                                                                            ........................              

Gürdal          SEL                                                                                  ........................    

İbrahim  Ethem BAYBATMAZ                                                                    .......................

Cemal           ÇELİK                                                                             .........................

Mustafa          KOŞAL                                                                         ...........................

Kaya             SANCAR                                                                        ............................

Metin            BAL                                                                               ..........................

 

Üye Girişi
Kullanıcı Adı

ParolaParolanızı Mı Unuttunuz?
Buraya Tıklayın
Önemli Linkler

Sayfa oluşturulma süresi: 0.03 saniye 860,915 Tekil Ziyaretçi